Konkurs „Ambasador Srebrnego Pokolenia"

Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych?

A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności?

Jeśli tak to zgłoś go w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych - Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.

Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

  • gminne rady seniorów,

  • organizacje pozarządowe,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),

  • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora).

Aby zgłosić kandydata należy uzupełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie wyróżnienia i dostarczyć go do 31 sierpnia 2017 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (Modelarska 10). Zasady związane z przebiegiem konkursu i jego warunki dostępne są w Regulaminie.

Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.