Ogłoszono nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji

Zgłoszenia do 15 marca przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkają i działają na terenie województwa śląskiego oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Śląska Rada ds. Seniorów będzie składać się z dwudziestu członków wybranych przez Komisję Ekspercką na podstawie otrzymanych zgłoszeń, a następnie powołanych Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Kadencja Śląskiej Rady ds. Seniorów trwać będzie 5 lat.

Kandydat do rady składa deklarację udziału w pracach co najmniej jednej z dwóch Izb w ramach Rady, tj. Izby Polityki Senioralnej i/lub Izby Przedstawicielskiej Seniorów, przy czym członkiem Izby Przedstawicielskiej Seniorów może zostać osoba, która ukończyła 60. rok życia.

Szczegółowe informacje zawarto w ogłoszeniu o naborze.

Zgłoszenia kandydatury można dokonać, wysyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do 15 marca 2019 roku na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice lub składając go osobiście w kancelarii ROPS.

Śląska Rada ds. Seniorów jest organem o charakterze opiniująco-doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Śląskiego. Rada reprezentuje środowiska osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze [PDF 354,7kB]
Formularz zgłoszeniowy [DOC 97,5kB]
Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów [PDF 164,2kB]