Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów

Zarządzenie nr 14/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Śląska Rada ds. Seniorów jest organem o charakterze opiniująco – doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku Województwa Śląskiego. Śląska Rada ds. Seniorów reprezentuje środowiska osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.

§ 2

Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów określa sposób powoływania, zasady, organizację i tryb działania Śląskiej Rady ds. Seniorów.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Radzie – należy przez to rozumieć Śląską Radę ds. Seniorów,
 2. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 3. Przewodniczącym Izby – należy przez to rozumieć Przewodniczącego jednej z dwóch izb w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów tj. Izby Polityki Senioralnej lub Izby Przedstawicielskiej Seniorów,
 4. Zastępcy Przewodniczącego Rady – należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 5. Zastępcy Przewodniczącego Izby – należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego jednej z dwóch izb w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów tj. Izby Polityki Senioralnej lub Izby Przedstawicielskiej Seniorów,
 6. Sekretarzu Rady – należy przez to rozumieć Sekretarza Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 7. Członku Rady – należy przez to rozumieć członka Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 8. Członku Izby – należy przez to rozumieć członka jednej z dwóch izb w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów tj. Izby Polityki Senioralnej lub Izby Przedstawicielskiej Seniorów,
 9. Izbie – należy przez to rozumieć jedną z dwóch izb w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów tj. Izbę Polityki Senioralnej lub Izbę Przedstawicielską Seniorów,
 10. Ośrodku – należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

II. ZAŁOŻENIA RADY

§ 4

Działania Rady zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

 1. Nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych.
 2. Integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych (środowisk senioralnych i eksperckich, instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych itp.), w celu zwiększenia efektywności ich działań.
 3. Tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych.
 4. Dostarczania informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania osób starszych.
 5. Budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom i włączenia zagadnienia starzenia się do strategicznych dokumentów regionalnych.

§ 5

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną, w tym wymiana i rozpowszechnianie informacji istotnych dla seniorów województwa śląskiego,
  2. identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie śląskim,
  3. opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną,
  4. udział członków Rady w zespołach eksperckich i innych gremiach, przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady wskazanymi w § 4 niniejszego Regulaminu,
  5. monitorowanie realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich,
  6. włączanie się w charakterze partnera w realizację różnorakich inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego.
 2. Zadania Rady związane są w szczególności z następującymi obszarami tematycznymi:
  1. kompleksowym wspieraniem aktywności seniorów, w tym ich integracji w środowisku zamieszkania,
  2. zdrowym starzeniem się,
  3. komunikacją społeczną i kształtowaniem pozytywnego wizerunku starości.
 3. Zakres działań Rady obejmuje regionalną politykę senioralną.
 4. Rada w zakresie realizacji zadań wskazanych w ust. 1 wspierana jest merytorycznie i organizacyjnie przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego, które w szczególności:
  1. przekazują Radzie do zaopiniowania oraz konsultacji kluczowe dokumenty i propozycje rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną,
  2. zapraszają członków Rady do zespołów eksperckich i innych gremiów, przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady wskazanymi w § 4 niniejszego Regulaminu,
  3. informują Radę o realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich,
  4. włączają Radę w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych.
 5. W celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla Rady, o którym mowa w ust. 4, Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego działające w obszarze działalności zbieżnym z zadaniami Rady określonymi w ust. 1, wskazują pracownika odpowiedzialnego za utrzymywanie bieżących kontaktów z Radą i Ośrodkiem. Listę powyższych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ustala Rada w oparciu o bieżące potrzeby wynikające z zaplanowanych działań. Następnie Rada samodzielnie lub przy wsparciu Ośrodka, zwraca się do Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z listy, z prośbą o wskazanie pracownika odpowiedzialnego za utrzymywanie bieżących kontaktów z Radą i Ośrodkiem. Ponadto Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uczestniczą w spotkaniach i inicjatywach Rady w przypadku, gdy ich zakres tematyczny związany jest z zadaniami realizowanymi przez Wydział.

III. ZASADY I SPOSÓB POWOŁANIA RADY

§ 6

 1. Rada składa się z dwudziestu członków, wybieranych przez Komisję Ekspercką na podstawie otrzymanych zgłoszeń, zgodnie z § 8 - 9 niniejszego Regulaminu. Wszyscy członkowie Rady są powoływani zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego.
 2. Rada działa na zasadzie kadencyjności. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wejścia w życie Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego, o którym mowa w ust. 1.
 3. Marszałek Województwa Śląskiego w drodze zarządzenia może powołać w skład Rady dodatkowego członka/dodatkowych członków ponad skład ustalony w ust. 1, z pominięciem procedury naboru wskazanej w § 8 - 9 niniejszego Regulaminu.
 4. Kadencja członka Rady powołanego w trybie ust. 3 upływa wraz z kadencją pozostałych członków Rady. Ponadto członek Rady może zostać w każdej chwili odwołany przez Marszałka Województwa Śląskiego.
 5. Dodatkowy członek lub dodatkowi członkowie powołani w trybie ust. 3 zobowiązani są do zadeklarowania chęci udziału w pracach Izb, przy uwzględnieniu kryterium wieku wskazanego § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Do członka Rady powołanego w trybie ust. 3 znajdują odpowiednio zastosowanie pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. W strukturze Rady działają Izba Polityki Senioralnej oraz Izba Przedstawicielska Seniorów. Każdy z członków Rady zasiada co najmniej w jednej z Izb.
 2. Izba Polityki Senioralnej ma charakter ekspercki, składa się z osób legitymujących się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w zakresie problematyki istotnej dla osób starszych, w szczególności polityki senioralnej. Izba Polityki Senioralnej pełni rolę opiniodawczo-konsultacyjną względem projektów dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną, monitoruje realizację działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich. Członkowie Izby Polityki Senioralnej reprezentują Radę w zespołach eksperckich i innych gremiach, przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady wskazanymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Izba Przedstawicielska Seniorów ma charakter wykonawczy, składa się z seniorów aktywnie zaangażowanych w różnego rodzaju inicjatywy, reprezentujących różne środowiska lokalne i działające na rzecz oraz z osobami starszymi. W celu udziału w pracach Izby Przedstawicielskiej Seniorów konieczne jest spełnienie wymogu wieku, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Izba Przedstawicielska Seniorów pełni rolę inicjatywną i wdrażającą poprzez włączanie się w konsultowanie projektów i realizację różnorakich inicjatyw na rzecz osób starszych, a także prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną. Członkowie Izby Przedstawicielskiej Seniorów biorą udział w zespołach i innych gremiach, przygotowujących projekty i realizujących przedsięwzięcia w obszarze zgodnym z celami Rady wskazanymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Dopuszcza się możliwość jednoczesnego zaangażowania członka Rady w pracę dwóch Izb, przy uwzględnieniu spełnienia kryterium, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Deklarację w powyższym zakresie składa się na etapie naboru lub w trakcie trwania kadencji Rady. Istnieje również możliwość zmiany powyższej deklaracji przy uwzględnieniu spełnienia kryterium wieku, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 5. Na czele każdej z Izb stoi Przewodniczący. Członkowie każdej z Izby na pierwszym posiedzeniu Rady wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym Przewodniczących Izb. Wybór następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu poszczególnych Izb.
 5. Członkowie Izb mogą wybrać maksymalnie po dwóch Zastępców Przewodniczącego Izby. O potrzebie wyboru Zastępców Przewodniczących Izb i ich liczbie decyduje Izba w oparciu o potrzeby związane z jej funkcjonowaniem. Członkowie Izby mogą wybrać kolejnych Zastępców Przewodniczącego Izb również podczas następnych posiedzeń Rady. Wybór następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby.
 6. Do czasu wyboru Przewodniczących Izb ich pracami kieruje najstarszy wiekiem członek Izby.
 7. Wykaz członków Izb prowadzony jest przez Ośrodek.

§ 8

 1. Nabór do Rady jest ogłoszony i podany do publicznej wiadomości zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego.
 2. Informacja o naborze do Rady jest publikowana na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz stronie internetowej Ośrodka.
 3. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która ukończyła 18 lat (liczonym wg stanu na dzień złożenia zgłoszenia kandydatury), mieszka i działa na terenie województwa śląskiego, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i uczestniczy w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Członkiem Izby Przedstawicielskiej Seniorów, o której mowa w §7 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu, może zostać osoba, która ukończyła 60 rok życia (liczonym wg stanu na dzień złożenia zgłoszenia kandydatury w naborze).
 5. Członkowie Komisji Eksperckiej danej kadencji, parlamentarzyści, radni szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego nie mogą być członkami Rady.
 6. Każde zgłoszenie powinno zostać dostarczone w formie formularza zgłoszeniowego, którego wzór wraz z informacją o naborze do Rady został opublikowany na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Ośrodka, w kopercie z dopiskiem „Śląska Rada ds. Seniorów”.
 7. Formularz zgłoszeniowy obejmuje minimalnie następujące elementy:
  1. dane dotyczące kandydata (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, dane kontaktowe – telefon i adres e-mail, gdy dotyczy, wykształcenie i zawód, statut zawodowy, pełnione funkcje),
  2. opis doświadczenia kandydata, w szczególności w zakresie działań prowadzonych w obszarze polityki senioralnej oraz wspierania osób starszych,
  3. uzasadnienie ubiegania się o członkostwo w Radzie,
  4. deklarację dotyczącą udziału w pracach co najmniej jednej z Izb,
  5. oświadczenie dotyczące znajomości postanowień Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów i przyjęcia go do stosowania,
  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z innymi oświadczeniami wynikającymi z aktualnych przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  7. wyrażenie zgody na kandydowanie i potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym podpisem kandydata.
 8. Zgłoszenie powinno zostać złożone bezpośrednio w kancelarii Ośrodka lub zostać przesłane drogą pocztową do Ośrodka. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Ośrodka.
 9. Do każdego formularza zgłoszeniowego mogą zostać załączone rekomendacje od instytucji lub osób cieszących się zaufaniem społecznym.
 10. Ocena formalna zgłoszeń do Rady jest przeprowadzana przez pracowników Ośrodka wskazanych przez dyrektora Ośrodka w drodze zarządzenia.
 11. W trakcie oceny formalnej zgłoszeń następujące uchybienia będą podlegały uzupełnieniom:
  1. puste pola w formularzu zgłoszeniowym, w których mają znaleźć się informacje podane przez kandydata,
  2. brak oryginału rekomendacji, o których mowa w ust. 9,
  3. niekompletne rekomendacje, o których mowa w ust. 9,
  4. niepoprawnie uzupełnione pola oświadczeń, deklaracji lub wyrażenia zgody, o których mowa w ust. 7 lit. d) – g) niniejszego Regulaminu,
  5. brak deklaracji udziału w pracach co najmniej jednej z dwóch Izb, o których mowa w § 7 ust. 1 – 3 niniejszego Regulaminu,
  6. błędne złożenie deklaracji udziału w pracach Izby Przedstawicielskiej Seniorów przez kandydata, który nie spełnił wymaganego kryterium wieku, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu,
  7. oczywiste omyłki pisarskie.
 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 11, wzywa się kandydata drogą elektroniczną lub gdy nie jest to możliwe, drogą pocztową do dokonania stosownych uzupełnień lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Ośrodek. W tym celu uzupełnienia lub dodatkowe wyjaśnienia muszą zostać dostarczone do kancelarii Ośrodka lub zostać przesłane drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Śląska Rada ds. Seniorów - uzupełnienia”. Uzupełnienia muszą zostać złożone w formie formularza zgłoszeniowego, który wraz z informacją o naborze do Rady został opublikowany na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz stronie internetowej Ośrodka. Decyduje data i godzina wpływu uzupełnień do Ośrodka. W razie niedokonania lub niewłaściwego dokonania uzupełnień lub błędnie złożonych wyjaśnień, zgłoszenie pozostawia się bez dalszego biegu.
 13. Kandydat może również bez wezwania dokonać uzupełnień nadesłanego zgłoszenia przed upływem terminu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. W tym celu uzupełnienia muszą zostać dostarczone do kancelarii Ośrodka lub zostać przesłane drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Śląska Rada ds. Seniorów - uzupełnienia” w formie formularza zgłoszeniowego, którego wzór wraz z informacją o naborze został opublikowany na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Ośrodka.
 14. Zgłoszenie, które posiada uchybienia formalne dotyczące takich kwestii, jak:
  1. nie jest odpowiedzią na ogłoszony nabór,
  2. zostało dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  3. nie zostało dostarczone w sposób określony w ust. 8, w ust. 12-13 niniejszego Regulaminu (np. było przekazane w wersji elektronicznej, drogą mailową),
  4. nie zostało złożone na formularzu, którego wzór wraz z informacją o naborze został opublikowany na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Ośrodka, e) zostało złożone przez osobę nieuprawnioną, tj. niespełniającą kryteriów wskazanych w ust. 3,
  5. nie zawiera podpisu kandydata,
   - jest odrzucane. Zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną kierowane są do oceny merytorycznej przez Komisję Ekspercką.
 15. Nabór nie uznaje się za zakończony, w przypadku gdy liczba zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie mniejsza niż 20. W takiej sytuacji następuje przedłużenie terminu trwania naboru odpowiednio o taką samą liczbę dni kalendarzowych, jaka przysługiwała kandydatom na zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze. Termin liczony jest na podstawie dat podanych w ogłoszeniu o naborze, począwszy od pierwotnego dnia zakończenia naboru. Przedłużenie trwania naboru nie wymaga wydania kolejnego zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego, a jedynie opublikowania informacji o przedłużeniu naboru na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i stronie internetowej Ośrodka.

§ 9

 1. Komisja Ekspercka powołana w celu wyboru członków Rady, zgodnie z §6 ust. 1 oraz §10 ust. 3 niniejszego Regulaminu, składa się z pięciu członków, którymi są:
  1. dyrektor Ośrodka jako przewodniczący Komisji Eksperckiej,
  2. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wyznaczeni przez Marszałka Województwa Śląskiego lub innego członka Zarządu Województwa Śląskiego,
  3. eksperci będący przedstawicielami środowisk senioralnych lub zajmujący się kwestiami związanymi z polityką senioralną.
 2. Członkowie Komisji Eksperckiej wskazani w ust. 1 lit. b) i c) powoływani są każdorazowo zarządzeniem dyrektora Ośrodka jako przewodniczącego Komisji Eksperckiej w celu dokonania oceny merytorycznej zgłoszeń kandydatów do Rady i wyłonienia członków Rady. Komisja Ekspercka w wybranym składzie osobowym funkcjonuje przez okres kadencji Rady.
 3. W przypadku, gdy członek Komisji Eksperckiej wymieniony w ust. 1 lit. c) nie może pełnić swojej funkcji lub rezygnuje z prac w Komisji Eksperckiej, dyrektor Ośrodka wyznacza innego eksperta, będącego przedstawicielem środowisk senioralnych lub zajmującego się naukowo kwestiami związanymi z polityką senioralną. Zmiana w składzie Komisji Eksperckiej potwierdzana jest każdorazowo zarządzeniem dyrektora Ośrodka jako przewodniczącego Komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Eksperckiej zwołuje i prowadzi dyrektor Ośrodka, po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszeń (o ile liczba zgłoszeń ocenionych pozytywnie jest większa niż 20).
 5. Komisja Ekspercka podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Prawomocność obrad jest stwierdzana przy zachowaniu kworum, które wynosi minimum 3 członków Komisji Eksperckiej.
 6. Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej wraz z rekomendowaną listą dwudziestu kandydatów do Rady w podziale na Izby powinien zostać sporządzony w przeciągu maksymalnie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Eksperckiej w przypadku naboru kandydatów do Rady danej kadencji. Powyższy termin i zobowiązanie wskazania przynależności rekomendowanego kandydata lub rekomendowanych kandydatów do Izb obowiązuje również w przypadku naboru kandydata lub kandydatów celem uzupełnienia pełnego składu Rady.
 7. Kopia protokołu z posiedzenia Komisji Eksperckiej może zostać przekazana lub udostępniona do wglądu w Ośrodku osobom zainteresowanym, na ich prośbę wyrażoną pisemnie.
 8. Prośbę o przekazanie kopii protokołu należy skierować do Ośrodka.

IV. ORGANIZACJA PRAC RADY

§ 10

 1. Mandat członka Rady wygasa wskutek:
  1. pisemnego zrzeczenia się mandatu dostarczonego Przewodniczącemu Rady,
  2. skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Województwa Śląskiego w drodze zarządzenia.
 3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia jednego lub więcej mandatów możliwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego zmierzającego do obsadzenia powstałych wakatów. W tym celu dyrektor Ośrodka jako przewodniczący Komisji Eksperckiej ponownie zwołuje posiedzenie tego gremium, w celu wyboru kandydatów do uzupełnienia pełnego składu Rady lub Komisja Ekspercka, na wezwanie dyrektora Ośrodka, dokonuje wyboru kandydatów celem uzupełnienia pełnego składu Rady w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy uwzględnieniu postanowień § 9 ust. 5 niniejszego Regulaminu). Lista zostanie sporządzona na podstawie poprawnie wypełnionych zgłoszeń do Rady w aktualnie trwającej kadencji, spośród których nie dokonano wyboru kandydatów do Rady, przy uwzględnieniu zasad określonych w § 8 – 9 niniejszego Regulaminu i przedłożona Marszałkowi Województwa Śląskiego w celu zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady w drodze zarządzenia.

§ 11

 1. Odwołanie Rady może nastąpić z przyczyny:
  1. braku realizacji zadań Rady,
  2. prowadzenia spraw rażąco wykraczających poza zadania Rady, wskazane w § 5 niniejszego regulaminu.
 2. Odwołanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach po zaistnieniu jednej z przyczyn, opisanych w ust.1. Uprawnienie to przysługuje tylko i wyłącznie Marszałkowi Województwa Śląskiego.
 3. Marszałek Województwa Śląskiego odwołuje Radę zarządzeniem.
 4. Członek Rady może zostać odwołany zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, w przypadku zawnioskowania przez co najmniej połowę składu Rady o jego odwołanie, z uwagi na nikłe zaangażowanie w bieżącą pracę Rady.

§ 12

 1. Wybrani członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, co najmniej jednego Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybór następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 2. Członkowie Rady mogą wybrać więcej niż jednego Zastępcę Przewodniczącego – maksymalnie 4 Zastępców. O ich liczbie decyduje Rada w oparciu o potrzeby związane z jej funkcjonowaniem. Członkowie Rady mogą wybrać kolejnych Zastępców Przewodniczącego również podczas kolejnych posiedzeń Rady. Wybór następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Do czasu wyboru Przewodniczącego pracami Rady kieruje najstarszy wiekiem członek.

§ 13

 1. W strukturze Rady mogą zostać powoływane stałe lub doraźne zespoły tematyczne, złożone z członków Rady.
 2. Wykaz zespołów tematycznych i ich członków prowadzony jest przez Ośrodek .

V. TRYB POSTĘPOWANIA RADY

§ 14

 1. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Radzie.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego lub inny członek Zarządu Województwa Śląskiego.
 3. Posiedzenia Rady zwoływane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady wskazanego przez Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust.2.
 4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady.
 5. W szczególnych przypadkach, w razie nieobecności członka Rady, dopuszcza się możliwość upoważnienia przez członka Rady innej osoby do udziału w danym posiedzeniu Rady.
 6. Rada podejmuje uchwały, opracowuje stanowiska i wyraża opinie, formułuje wnioski i zapytania.
 7. W kwestiach o kluczowym znaczeniu dla swojej działalności, Rada może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub pod jego nieobecność głos Zastępcy Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.
 8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady, ww. uchwały mogą być podejmowane w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Ust. 7 stosuje się odpowiednio. Ponadto z wykorzystaniem poczty elektronicznej konsultowane mogą być stanowiska i wyrażane opinie, formułowane wnioski i zapytania.
 9. W przypadku głosowania uchwały z wykorzystaniem poczty elektronicznej wszyscy członkowie Rady zobowiązani są do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania projektu uchwały oraz do zapoznania się z treścią przesłanego projektu. Głos należy oddać w terminie 7 dni od otrzymania projektu uchwały. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, w przypadku uprzedniego potwierdzenia otrzymania projektu uchwały, uznany będzie za akceptację projektu uchwały i oddanie głosu „za”.
 10. Na posiedzenia Rady, Izb oraz do prac w ramach zespołów tematycznych mogą być zapraszane inne osoby, w szczególności eksperci, przedstawiciele środowisk senioralnych i środowiska naukowego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jego jednostek organizacyjnych, w zależności od bieżących potrzeb Rady.
 11. Z każdego z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół. Kopia protokołu z posiedzenia Rady może zostać przekazana lub udostępniona do wglądu w Ośrodku zainteresowanym osobom, na ich prośbę wyrażoną pisemnie.
 12. Postanowienia wskazane w ust. 5 - 11 stosowane są odpowiednio do prac Izb, przy czym odpowiednio przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady rozumie się w takim przypadku Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Izby.
 13. Posiedzenia Izb mogą odbywać się w ramach posiedzeń Rady lub samodzielnie.
 14. Posiedzenia Izb zwoływane są przez Przewodniczącego Izby lub Zastępcę Przewodniczącego Izby wskazanego przez Przewodniczącego Izby.
 15. Co najmniej raz w roku organizowane są spotkania Rady z Marszałkiem Województwa Śląskiego lub osobami przez niego upoważnionymi w celu wspólnego przedyskutowania propozycji nowych inicjatyw w zakresie regionalnej polityki senioralnej, a także wzbogacania dotychczasowych działań na rzecz osób starszych prowadzonych przez Radę oraz Wydziały Urzędu Marszałkowskiego i jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego.

§ 15

 1. Obsługę administracyjno-organizacyjną prac Rady zapewnia Ośrodek we współpracy z Sekretarzem Rady.
 2. Do zadań Sekretarza należy:
  1. przekazywanie informacji pomiędzy członkami Rady, w tym zawiadomień o posiedzeniach,
  2. przygotowywanie programu posiedzeń w oparciu o ustalenia z Przewodniczącym Rady i członkami Rady.
 3. Do zadań Przewodniczących Izb lub Zastępców Przewodniczących Izb upoważnionych przez Przewodniczących Izb należy:
  1. przekazywanie informacji pomiędzy członkami Izb, w tym zawiadomień o posiedzeniach,
  2. przygotowywanie programu posiedzeń Izb w oparciu o ustalenia z członkami Izby.
 4. Do zadań Ośrodka należy:
  1. zapewnienie wsparcia przy organizacji posiedzeń Rady, w tym protokołowanie posiedzeń,
  2. przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością Rady.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.
 2. Wszelkie skargi, wnioski oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Marszałek Województwa Śląskiego.
Załączniki
Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów [PDF 164,2kB]
Zarządzenie nr 14/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. [PDF 186,9kB]