Wybrano skład Śląskiej Rady ds. Seniorów

 Śląska Rada do spraw Seniorów Śląska Rada do spraw Seniorów
Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. ustalony został skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.
Oficjalna uroczystość wręczenia aktów powołania członków Śląskiej Rady ds. Seniorów odbędzie w trakcie I Śląskiego Konwentu Rad Seniorów, 28 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Śląska Rada ds. Seniorów to organ opiniująco-doradczy i inicjatywny działający przy Marszałku Województwa Śląskiego. Jest ona odpowiedzią na konsekwencje starzenia się społeczeństwa i związaną z tym konieczność prowadzenia intensywniejszych działań w obszarze regionalnej polityki senioralnej.

Śląska Rada ds. Seniorów została powołana w celu:
1) Nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych.
2) Integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych (środowisk senioralnych i eksperckich, instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych itp.), w celu zwiększenia efektywności ich działań.
3) Tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych.
4) Dostarczania informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania osób starszych.
5) Budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom i włączenia zagadnienia starzenia się do strategicznych dokumentów regionalnych.

Skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji:

1) Bialik Grażyna
2) Dziedzic Jan
3) Geilke Zuzanna
4) Jaskuła Teresa
5) Jurczewska- Płońska Krystyna
6) Jurewicz Krystyna
7) Kowalska Gabriela
8) Kulisz Ewa
9) Łaźnia Krystyna
10) Marek Rafał
11) Męcik Krystyna
12) Mizia Wiesława
13) Nowak Maria
14) Piwowarczyk Janina
15) Polubiec Urszula
16) Przybylak Stanisław
17) Skrzypulec- Plinta Violetta
18) Swoboda Zdzisław
19) Tyburczyk Hildegarda Ewa
20) Zasępa Bożena
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Śląska Rada do spraw Seniorów: Izba Polityki Senioralnej Śląska Rada do spraw Seniorów: Izba Przedstawicielska Seniorów Śląska Rada do spraw Seniorów Śląska Rada do spraw Seniorów