Rada inspiratorem regionalnej polityki senioralnej

Odbyło się drugie posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów

Na początku spotkanie radna Sejmiku Województwa Śląskiego Lucyna Ekkert wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymały je dwie członkini Rady: Krystyna Jurczewska-Płońska i Krystyna Męcik, a także Krystyna Rawska - Prezes Zarządu Świętochłowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas posiedzenia podjęto dyskusję nad planowanymi działaniami Rady i jej zespołów zadaniowych w kontekście celów i kierunków działań wskazanych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, jak również propozycji przedłożonych przez członków Rady.

W efekcie zaproponowano m.in. zebranie danych na temat lokalnych zasobów instytucjonalnych wykorzystywanych przy wspieraniu i aktywizacji osób starszych. Z uwagi na liczbę poruszonych kwestii wskazano ponadto potrzebę wypracowania programu działań dla Rady w oparciu o pomysły przedstawione przez poszczególne zespoły zadaniowe ds.: zdrowia i aktywności fizycznej, wizerunku, aktywności oraz wsparcia.

Przedmiotem obrad było również powołanie komitetu konsultacyjnego jako organu wspierającego Radę przy realizacji jej regulaminowych zadań. Komitet złożony będzie w szczególności z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Jego pomocnicza funkcja będzie wiązała się m.in. z przekazywaniem Radzie do zaopiniowania oraz skonsultowania dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną, angażowaniem członków Rady do zespołów eksperckich i innych gremiów, informowaniem Rady o realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich czy też włączaniem Rady w realizację różnorakich inicjatyw na rzecz osób starszych.

W trakcie spotkania omówiono ponadto najważniejsze kwestie związane z komunikacją wewnątrz Rady i promocją jej inicjatyw wśród osób starszych oraz w mediach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.