Śląska Rada ds. Seniorów

O radzie

 Logo Śląskiej Rady ds. Seniorów / autor: Magdalena Szadkowska - Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Logo Śląskiej Rady ds. Seniorów / autor: Magdalena Szadkowska - Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Co to jest Śląska Rada ds. Seniorów?

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z z maksymalnie 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada posługuje się logotypem. (autor: Magdalena Szadkowska - Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Czym zajmuje się Rada?

Jej działania zmierzają przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej

Kto może zostać członkiem Rady?

Kandydatem na członka Śląskiej Rady ds. Seniorów może być osoba, która ukończyła 18 lat, jest zameldowana na terenie Województwa Śląskiego, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i uczestniczy w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Nabór do Śląskiej Rady ds. Seniorów jest ogłoszony i podany do publicznej wiadomości zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, określającym wszystkie terminy związane z tym procesem.