Śląska Rada ds. Seniorów

O radzie

 Logo Śląskiej Rady ds. Seniorów / autor: Magdalena Szadkowska - Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Logo Śląskiej Rady ds. Seniorów / autor: Magdalena Szadkowska - Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Co to jest Śląska Rada ds. Seniorów?

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z z maksymalnie 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada posługuje się logotypem. (autor: Magdalena Szadkowska - Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Czym będzie się zajmować Rada?

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej

W jaki sposób jest powoływana Rada?

Pierwszym etapem będzie powołanie siedmioosobowej Komisji Eksperckiej, w której czterech członków będą stanowili przedstawiciele środowisk senioralnych, a oprócz tego dyrektor ROPS, jeden przedstawiciel UMWŚl oraz jeden ekspert zarekomendowany przez ROPS

Następnie Komisja Ekspercka przeprowadzi wybór do Śląskiej Rady ds. Seniorów spośród rekomendowanych kandydatów.

Kto może zostać członkiem Rady?

Kandydatem na członka Śląskiej Rady ds. Seniorów może być osoba, która ukończyła 18 lat, jest zameldowana na terenie Województwa Śląskiego, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i uczestniczy w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Nabór do Śląskiej Rady ds. Seniorów jest ogłoszony i podany do publicznej wiadomości zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, określającym wszystkie terminy związane z tym procesem.


Skład rady

Zarządzeniem nr 50/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. ustalony został skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.