Śląski pakiet dla Mieszkańca

graf. UMWS graf. UMWS
81,7 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie w ramach „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca”. To kolejna inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego w ramach ograniczania negatywnych skutków pandemii koronawirusa

„Śląski pakiet dla Mieszkańca” to odpowiedź na szczególne wyzwania jakie powstały w województwie śląskim w obliczu walki z pandemią koronawirusa. To pomoc kierowana na rzecz mieszkańców w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. W skład pakietu wchodzą trzy filary: zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych, wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

„Województwo Śląskie obejmie wsparciem mieszkańców szczególnie narażonych na konsekwencje epidemii koronawirusa. Wykorzystując środki Europejskiego Funduszu Społecznego wspieramy pracowników ochrony zdrowia, szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, pomagamy podopiecznym domów opieki i osobom starszym. Wspierając przedsiębiorców, nie zapominamy o przedsiębiorstwach społecznych, które dają zatrudnienie osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji i pragną utrzymać się na rynku. Dostępne środki mają wspomóc tych, którzy sami pomagają, jak i tych którzy tej pomocy najbardziej potrzebują” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Filar I – Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych

Służby i pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także wolontariusze zaangażowani w bezpośrednią pomoc, otrzymają wsparcie w postaci zwiększonego dostępu do środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowego użytku oraz innych materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

Pomoc kierowana jest do wskazanych placówek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego, które zostaną zaopatrzone przede wszystkim w maski, gogle, przyłbice, okulary i kombinezony ochronne, fartuchy, czepki, obuwie ochronne, rękawiczki itp. Wsparcie ze strony województwa będzie przekazywane za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego S.A., który dysponując środkami w wysokości 64,9 mln złotych, już rozpoczął realizację powierzonych zadań.

Filar II – Wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarząd Województwa Śląskiego postanowił zaangażować się w opanowanie sytuacji w placówkach opieki całodobowej, najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Trudna sytuacja mieszkańców tych placówek wymaga zdecydowanych działań, które pozwolą na uniknięcie zakażeń i ich negatywnych skutków. Domy pomocy wymagały pilnego wsparcia, dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wygospodarowano środki finansowe pozwalające na realizację projektu o wartości ponad 13 mln złotych.

Działania te umożliwią wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych w województwie śląskim, poprzez odpowiednie zabezpieczenie kadry pracowników instytucji, którzy dbają o zdrowie i życie podopiecznych.

Placówki zostaną dofinansowane, co pozwoli na wsparcie służb medycznych, dzięki czemu mieszkańcy, jak i kadra placówek, w czasie zagrożenia epidemicznego będą czuli się bezpieczniej. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie nowych pracowników - specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, a także zakup środków higieny i ochrony indywidualnej, np. maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, ale również doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 (tj. śluzy, izolatki, łóżka, koncentratory tlenu). Warto pamiętać, że czas walki z zagrożeniem to również szereg negatywnych emocji wśród osób narażonych na zachorowanie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została pomoc interwencyjno-psychologiczna dla seniorów z województwa śląskiego, uruchomiona w ramach akcji „SENIOR-fon”, pod nr. tel. 32 506 56 40

Filar III – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Istotnym wyzwaniem jest wsparcie przedsiębiorstw społecznych w utrzymaniu miejsc pracy. Województwo Śląskie dostrzega konieczność dodatkowego wsparcia sektora ekonomii społecznej, stąd dodatkowe 3,8 mln zł na wsparcie podmiotów i osób działających w tym obszarze.

Pomoc zostanie przekazana działającym w regionie Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, jako zwiększenie przyznanego wcześniej dofinansowania. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego posłużą m.in. na zakup produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki, a także na zamówienie dla pracowników służby zdrowia usług cateringowych świadczonych przez te podmioty.

Ponadto zaproponowane zostaną elastyczne rozwiązania na czas kryzysu np. wydłużenie wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS