Trwa nabór wniosków do rządowego programu „Opieka wytchnieniowa”

 Opieka wytchnieniowa Opieka wytchnieniowa
Jest wiele osób całkowicie zależnych od członków swoich rodzin lub opiekunów. Stąd powstał pomysł, rządowego programu „Opieka wytchnieniowa”, którego celem jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Program w efekcie ma dać możliwość uzyskania doraźnej, krótkiej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowane jest do gmin i powiatów, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do 80% kosztów usług opieki wytchnieniowej.

Na realizację zadań zaplanowano w tym roku 110 mln zł.


Opieka wytchnieniowa ma się odbywać w trzech modułach:

Moduł I to opieka dzienna, świadczona w miejscu zamieszkania, w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej.

Moduł II, czyli pobyt całodobowy. To rozszerzenie usług opiekuńczych. Świadczony będzie w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu oraz w mieszkaniach chronionych.

Moduł III to specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę.

W 2019 r. ustalono limit 14 dni dla opieki w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej realizowanej w postaci pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2019 r.

Informacje o naborze wniosków do programu można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: [nabór wniosków]