Wiadomości

2019-07-10 11:35

Wybrano oferty do dofinansowania w ramach małych grantów senioralnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poinformował o ofertach wybranych do dofinansowania w ramach małych grantów senioralnych.


2019-07-02 11:40

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł., w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa) realizowanych w partnerstwie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich w zakresie:


2019-05-25

Sportowcy-seniorzy rywalizowali w Łazach

Już po raz jedenasty odbyła się Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”