Partnerzy

Na terenie województwa śląskiego obserwowany jest proces demograficznego starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe tendencje oraz dostrzegane potrzeby i wskazywane rekomendacje w zakresie kształtowania środowiska przyjaznego osobom starszym, proponujemy wprowadzenie Śląskiej Karty Seniora w ramach programu Śląskie dla Seniora.

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób 60+ m.in. poprzez zaoferowanie im specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień przez instytucje kultury, rekreacji i edukacji. Dokumentem legitymacyjnym, a tym samym, umożliwiającym skorzystanie z powyższej oferty będzie dowód osobisty, który potwierdzi wiek – 60 lat lub więcej. Wybór dowodu osobistego jako dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z projektu to rozwiązanie korzystne i efektywne z uwagi na powszechny dostęp do dowodu osobistego i wygodę dla seniorów, a także obniżenie kosztów realizacji projektu (nie ma potrzeby opracowywania i druku dodatkowych kart).

Specjalne usługi oraz ulgi i/lub szczególne uprawnienia dla osób starszych będą oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami będą podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z Województwem Śląskim - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne w tym:

Mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewidujemy również współpracę z partnerami z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnymi partnerami projektu zostali:

Koordynowanie działań związanych ze wdrażaniem projektu, powierzone zostanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ze względu na charakter jego statutowej działalności. Działania Ośrodka będą obejmowały m.in. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; zachęcanie nowych partnerów do włączenia się w działania na rzecz seniorów i weryfikację ich zgłoszeń; gromadzenie i analizowane danych dotyczących wdrożenia projektu.


Jak zostać partnerem?

Oferta dla Seniora:
- Kultura
- Edukacja
- Rekreacja 
- Zdrowie
- Inne