Dojrzałe podejście do polityki senioralnej

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Zmiany demograficzne to największe wyzwanie, jakie czeka przed nami w najbliższej przyszłości.

O tym jaki wpływ ma na nasze życie, na rozwój gospodarczy, ale i funkcjonowanie samorządów rozmawiano w trakcie warsztatów w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku.

Dyskusja połączona z częścią warsztatową była próbą wypracowania rozwiązań i rekomendacji przed posiedzeniem plenarnym Konwentu. W trakcie wprowadzenia rozmawiano m.in. o holistycznym podejściu do zdrowia osób starszych, ograniczeniach i barierach, jakie napotykają w codziennym życiu, czy wolontariacie jako formie ich wsparcia i aktywizacji.

Rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatów w postaci „Kodeksu dobrych praktyk polityki senioralnej” zostaną przedstawione marszałkom w drugim dniu Konwentu. W warsztatach uczestniczyli nie tylko przedstawiciele urzędów marszałkowskich i regionalnych ośrodków polityki społecznej zaangażowani w inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, ale też eksperci z zakresu służby zdrowia. Głównym celem spotkania było wypracowanie i wdrażanie w regionach rekomendacji, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych.

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na wiele aspektów ograniczających seniorów w codziennej aktywności i życiu. Wśród przyjętych rekomendacji znalazły się m.in. kwestia uwzględnienia „srebrnej gospodarki” i osób starszych jako grupy konsumenckiej, zwiększenie dostępności do usług medycznych, także w kontekście obszarów wiejskich, czy realizacja kampanii promującej zdrowy tryb życia i aktywność w każdym wieku.

Województwo Śląskie jest jednym z pionierów w zakresie tworzenia zrębów polityki senioralnej o zasięgu regionalnym. Samorząd regionalny podjął szereg inicjatyw w ramach projektu „Śląskie dla Seniora”. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się wdrożyć m.in. Śląską Kartę Seniora, uruchomić portal internetowy skierowany do osób starszych i powołać Śląską Radę ds. Seniorów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak