Radzili nad Radą

Rekomendacje do Śląskiej Rady ds. Seniorów

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie Komisji Eksperckiej rekomendującej kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów.

W wyniku otwartego naboru zgłoszeń do Rady wpłynęło 49 zgłoszeń, z czego 45 spełniło wymogi formalne. Większość zgłoszeń (33) wpłynęła z subregionu centralnego.

Spośród kandydatur Komisja Ekspercka dokonała jednogłośnie wyboru łącznie 8 osób do Rady (5 osób jako przedstawicieli subregionu centralnego oraz 3 osoby na nieobsadzone miejsca w Radzie): Zuzanna Geilke, Krystyna Irena Łaźna, Krystyna Męcik, Krystyna Jurczewska-Płońska, Ewa Kulisz, Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta, Anna Szelest, Maria Zrałek. Z subregionów południowego, północnego i zachodniego wpłynęły po cztery kandydatury.

Osoby te zostały zarekomendowane jako członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów:

 • subregion południowy: Lucyna Bałandziuk, Elżbieta Gacek, Henryk Adam Wójtowicz, Izabela Zając-Gawlak,
 • subregion północny: Joanna Janina Górna, Jolanta Stefania Koral, Adrian Janusz Skrzypczak, Jerzy Grzegorz Zając,
 • subregion zachodni: Krystyna Jurkiewicz, Wanda Kazimiera Korzuch, Grażyna Zofia Płonka, Wiesława Walkowska.

Zgodnie z regulaminem Śląską Radę ds. Seniorów wybiera siedmioosobowa Komisja Ekspercka złożona z dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, jednego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, eksperta powołanego przez ROPS oraz czterech przedstawicieli środowisk senioralnych, po jednym z każdego subregionu województwa śląskiego.

Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej rekomendującej kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.